เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ

ชื่อบริษัทฯ (ภาษาไทย)           บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด

ชื่อบริษัทฯ (ภาษาอังกฤษ)       GROW ESTIMATION CO., LTD

วันที่จดทะเบียน/ก่อตั้ง           14  มกราคม  2547

ทุนจดทะเบียน                       6,500,000.-  บาท  ( -หกล้านห้าแสนบาทถ้วน- )  ชำระเต็ม

คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ    1. นายสาโรจน์     เหล่ารัตนอุ่นจิต     กรรมการผู้จัดการ                                                    
                                                 2. นายสาธิต   เหล่ารัตนอุ่นจิต          รองกรรมการผู้จัดการ                                                           
                                                 3. นายสิทธิชัย    ออมทรัพย์             รองกรรมการผู้จัดการ 
                                                 4. นายโรจน์   โพธิ์ศรี                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
                                                 5. นายทรงยศ  กมลรัตน์                  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่                  89  อาคารอมรพันธุ์  205  ทาวเวอร์  1  ห้อง 89 / 14  ชั้น 12 ซอยนาทอง     
                                                ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400     
                                                หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2248 – 7672 – 3 และโทรสาร  0 – 2248 – 7674 
 

ที่ตั้งสาขาขอนแก่น                   เลขที่ 555 / 145  หมู่ที่ 17 หมู่บ้าน โนโว วิลล์  
                                                 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000
                                                
ที่ตั้งสาขาระยอง                       เลขที่ 999/160 หมู่ที่ 2 อาคารเอสซีวิลเลจ ถนนสาย 13 

                                                 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ประวัติบริษัทฯ

         บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด ( เดิมชื่อบริษัท  แนส แอสเซท แวลูเอชั่น  จำกัด ) ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท    บริษัทจำกัด     ทะเบียนเลขที่     0108654700983     เมื่อวันที่  14  มกราคม  2547  มีนายอนุพงษ์    มานะกิจรุ่งเรือง     เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่      และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจประเมินราคาทรัพย์สิน      และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จัดการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ทุกประเภท  เป็นต้น   ต่อมาเมื่อต้นปี  2551  ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ   คือ  ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด รวมถึงเปลี่ยนแปลงคณะผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริหาร  โดยมีนายสิทธิชัย  ออมทรัพย์   และนายสุทธิพงษ์  อนุพันธ์ศาสตร์   ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  และดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทและเป็นผู้ประเมินหลักของบริษัท  ซึ่งทั้งสองท่านดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  และเป็นผู้ประเมินหลักที่มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และการจัดการบริหารงานภายในองค์กร  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถืออย่างยิ่งต่อสถาบันการเงินอื่นๆ  และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการบริหารงานและรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นอย่างดีเลิศ  จึงทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สมบูรณ์และถูกต้อง  ภายใต้กรอบของมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ  และพัฒนาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สินให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

         ซึ่งจากปี 2547  จวบจนถึงปัจจุบัน  บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานภายในองค์กร โดยได้เน้นรูปแบบในการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมที่มุ่งเน้นงานด้านการประเมินทรัพย์สินบนมาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับสากลเป็นหลัก โดยได้ทำการปรับปรุงระบบการดำเนินงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบ วิธีการดำเนินการของบริษัทฯ รวมทั้งการอบรม ฝึกฝน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบ มีคุณธรรม และเน้นความถูกต้องในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกงานโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน         ทุกชิ้นงาน โดยมิได้คำนึงถึงมูลค่าหรือค่าบริการที่ได้รับ ทั้งในเรื่องของการสำรวจ การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่างๆ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด โดยมีหลักการและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยทีมงานของบริษัทฯ มีทั้งมาจากองค์กรที่มีความชำนาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และจากบุคคลที่มาจากสาขาอาชีพอื่นที่มีความต้องการเรียนรู้ และมุ่งมั่นที่จะประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งในการบริหารงานผู้บริหารได้นำประสบการณ์ที่ได้สำรวจและประเมินมูลค่าที่ผ่านมากว่า 15 ปี ผนวกกับวิธีการแนวความคิด และปัญหาที่พบหรือเกิดขึ้นในการทำงานมาปรับปรุงและพัฒนาในสอดคล้องกับการทำงาน  ในสภาวะปัจจุบัน ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีมาตรฐานสูงสุด โดยได้มีการเน้นให้เจ้าหน้าที่ประเมินทุกคนต้องมีการเรียนรู้ และฝึกฝนในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมต่างๆที่ต้องทำในรายงานการประเมินทุกโปรแกรม และในการทำงานทุกขั้นตอน อาทิ เช่น โปรแกรม Word , Excel , Visio , Power point เป็นต้น โดยเน้นที่ความเข้าใจในการทำรายงาน และความสามารถในการแก้ไขงาน  

เพื่อให้ทราบจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลังจากที่ผู้ตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบแล้วโดยฝ่ายธุรการจะเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนในการวาดแผนที่และองค์ประกอบบางส่วนเท่านั้น ซึ่งจะสามารถพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจในระบบ และขั้นตอนการทำงานทั้งหมดภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้ผลงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในวงการประเมินมูลค่า และกลุ่มลูกค้า , สถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทฯ และห้างร้าน รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเป็นลำดับ

และจากการดำเนินงาน ประกอบกับผลงานในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากทางธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายงานในลักษณะการทำ Presentation เพื่อประกอบการพิจารณาตั้งราคาขายทรัพย์สินของทางธนาคารฯ ซึ่งเป็นการทำงานในลักษณะพิเศษที่ต้องมีการทำการสำรวจ  วิเคราะห์  ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมโดยละเอียด ต้องทำการรวบรวบข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ประกอบกับวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดีที่สุดของทรัพย์สิน และเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความเป็นจริงที่สุด เพื่อทำการดำเนินการนำเสนอบนโปรแกรม Power Point ซึ่งผู้สำรวจผู้ดำเนินการ และผู้ที่จะเข้า Present จะต้องทำการนำเสนอกับทางบอร์ดของธนาคารฯ โดยตรง และในการนำเสนอจะต้องมีการสอบถาม และซักถามในรายละเอียดของทรัพย์สิน หรือข้อสงสัยอื่นๆ ที่ทางบอร์ดต้องการทราบ ดังนั้น การทำงาน Presentation เป็นการทำงานที่ต้องใช้ความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความละเอียด รอบคอบ การสังเกต การวิเคราะห์ การเลือกใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสม เทคโนโลยี/อุปกรณ์ และที่สำคัญ คือ ต้องมีความเข้าใจในทรัพย์สินที่แท้จริงโดยละเอียด ซึ่งการทำงานในลักษณะ Presentation จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ และทางบริษัทฯได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน  Presentation มาพัฒนารูปแบบการทำงาน , พัฒนาบุคลากร , พัฒนาองค์กร และพัฒนารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์แบบ ตรงตามหลักของมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  และให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้รายงานเป็นที่สุด


22 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 7629 ครั้ง

Engine by shopup.com