เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ

ชื่อบริษัทฯ (ภาษาไทย)           บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด

ชื่อบริษัทฯ (ภาษาอังกฤษ)       GROW ESTIMATION CO., LTD

วันที่จดทะเบียน/ก่อตั้ง           14  มกราคม  2547

ทุนจดทะเบียน                       10,000,000.-  บาท  ( -สิบล้านบาทถ้วน- )  ชำระเต็ม

คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ    1. นายสุทธิพงษ์   อนุพันธ์ศาสตร์     กรรมการผู้จัดการ                                                    
                                                 2. นายสาธิต   เหล่ารัตนอุ่นจิต          รองกรรมการผู้จัดการ                                                           
                                                 3. นายปานเทพ   จารุปาน                รองกรรมการผู้จัดการ 
                                                 4. นายสิทธิชัย   ออมทรัพย์             ที่ปรึกษาฝ่ายประเมินทรัพย์สินและผู้ตรวจสอบ 
                                                 5. นายโรจน์   โพธิ์ศรี                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
                                                 6. นายทรงยศ  กมลรัตน์                  ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่                  89  อาคารอมรพันธุ์  205  ทาวเวอร์  1  ห้อง 89 / 11  ชั้น 10 ซอยนาทอง     
                                                ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400     
                                                หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2248 – 7672 – 3 และโทรสาร  0 – 2248 – 7674 
 

ที่ตั้งสาขาอุดรธานี                    เลขที่ 59 / 238  หมู่บ้านร่มเย็น 3   ซอย 5  ถนนเลี่ยงเมือง 
                                                 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000
                                                 หมายเลขโทรศัพท์  และ  โทรสาร  042 – 115 358

ประวัติบริษัทฯ

         บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด ( เดิมชื่อบริษัท  แนส แอสเซท แวลูเอชั่น  จำกัด ) ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท    บริษัทจำกัด     ทะเบียนเลขที่     0108654700983     เมื่อวันที่  14  มกราคม  2547  มีนายอนุพงษ์    มานะกิจรุ่งเรือง     เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่      และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจประเมินราคาทรัพย์สิน      และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จัดการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ทุกประเภท  เป็นต้น   ต่อมาเมื่อต้นปี  2551  ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ   คือ  ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด รวมถึงเปลี่ยนแปลงคณะผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริหาร  โดยมีนายสิทธิชัย  ออมทรัพย์   และนายสุทธิพงษ์  อนุพันธ์ศาสตร์   ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  และดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทและเป็นผู้ประเมินหลักของบริษัท  ซึ่งทั้งสองท่านดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  และเป็นผู้ประเมินหลักที่มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และการจัดการบริหารงานภายในองค์กร  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถืออย่างยิ่งต่อสถาบันการเงินอื่นๆ  และเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการบริหารงานและรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นอย่างดีเลิศ  จึงทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สมบูรณ์และถูกต้อง  ภายใต้กรอบของมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ  และพัฒนาวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สินให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

         ซึ่งจากปี 2547  จวบจนถึงปัจจุบัน  บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานภายในองค์กร โดยได้เน้นรูปแบบในการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมที่มุ่งเน้นงานด้านการประเมินทรัพย์สินบนมาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับสากลเป็นหลัก โดยได้ทำการปรับปรุงระบบการดำเนินงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบ วิธีการดำเนินการของบริษัทฯ รวมทั้งการอบรม ฝึกฝน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบ มีคุณธรรม และเน้นความถูกต้องในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกงานโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน         ทุกชิ้นงาน โดยมิได้คำนึงถึงมูลค่าหรือค่าบริการที่ได้รับ ทั้งในเรื่องของการสำรวจ การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่างๆ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด โดยมีหลักการและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยทีมงานของบริษัทฯ มีทั้งมาจากองค์กรที่มีความชำนาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และจากบุคคลที่มาจากสาขาอาชีพอื่นที่มีความต้องการเรียนรู้ และมุ่งมั่นที่จะประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งในการบริหารงานผู้บริหารได้นำประสบการณ์ที่ได้สำรวจและประเมินมูลค่าที่ผ่านมากว่า 15 ปี ผนวกกับวิธีการแนวความคิด และปัญหาที่พบหรือเกิดขึ้นในการทำงานมาปรับปรุงและพัฒนาในสอดคล้องกับการทำงาน  ในสภาวะปัจจุบัน ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีมาตรฐานสูงสุด โดยได้มีการเน้นให้เจ้าหน้าที่ประเมินทุกคนต้องมีการเรียนรู้ และฝึกฝนในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมต่างๆที่ต้องทำในรายงานการประเมินทุกโปรแกรม และในการทำงานทุกขั้นตอน อาทิ เช่น โปรแกรม Word , Excel , Visio , Power point เป็นต้น โดยเน้นที่ความเข้าใจในการทำรายงาน และความสามารถในการแก้ไขงาน  

เพื่อให้ทราบจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลังจากที่ผู้ตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบแล้วโดยฝ่ายธุรการจะเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนในการวาดแผนที่และองค์ประกอบบางส่วนเท่านั้น ซึ่งจะสามารถพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจในระบบ และขั้นตอนการทำงานทั้งหมดภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้ผลงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในวงการประเมินมูลค่า และกลุ่มลูกค้า , สถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทฯ และห้างร้าน รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเป็นลำดับ

และจากการดำเนินงาน ประกอบกับผลงานในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากทางธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายงานในลักษณะการทำ Presentation เพื่อประกอบการพิจารณาตั้งราคาขายทรัพย์สินของทางธนาคารฯ ซึ่งเป็นการทำงานในลักษณะพิเศษที่ต้องมีการทำการสำรวจ  วิเคราะห์  ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมโดยละเอียด ต้องทำการรวบรวบข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ประกอบกับวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดีที่สุดของทรัพย์สิน และเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความเป็นจริงที่สุด เพื่อทำการดำเนินการนำเสนอบนโปรแกรม Power Point ซึ่งผู้สำรวจผู้ดำเนินการ และผู้ที่จะเข้า Present จะต้องทำการนำเสนอกับทางบอร์ดของธนาคารฯ โดยตรง และในการนำเสนอจะต้องมีการสอบถาม และซักถามในรายละเอียดของทรัพย์สิน หรือข้อสงสัยอื่นๆ ที่ทางบอร์ดต้องการทราบ ดังนั้น การทำงาน Presentation เป็นการทำงานที่ต้องใช้ความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความละเอียด รอบคอบ การสังเกต การวิเคราะห์ การเลือกใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสม เทคโนโลยี/อุปกรณ์ และที่สำคัญ คือ ต้องมีความเข้าใจในทรัพย์สินที่แท้จริงโดยละเอียด ซึ่งการทำงานในลักษณะ Presentation จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ และทางบริษัทฯได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน  Presentation มาพัฒนารูปแบบการทำงาน , พัฒนาบุคลากร , พัฒนาองค์กร และพัฒนารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์แบบ ตรงตามหลักของมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  และให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้รายงานเป็นที่สุด


22 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 5105 ครั้ง

Engine by shopup.com